אודות

תקנון

תקנון אתר חברת ישראטויס תעשיות 1997 בע"מ

תקנון
תנאי שימוש באתר האינטרנט של ישראטויס

כללי

 1. ישראטויס ו/או מי מטעמה המוסמך לכך (להלן: "ישראטויס"/"החברה" ( מפעילה אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") אשר מציע למשתמשים בו (כהגדרתם להלן) מידע בתחומים שונים הנוגעים למוצרי ישראטויס, לתחומי פעילותה של ישראטויס והמוצרים והשירותים שאותם היא מעניקה.

מובהר מראש כי האתר הינו אתר פרסומי בעיקרו אשר מציג מעת לעת את המוצרים הנמכרים על ידי החברה. החברה אינה מתחייבת למכור מוצר כלשהו ו/או כי כל המוצרים המוצגים באתר בכל מועד נתון יהיו זמינים למכירה במלאי החברה וכי הם יהיו ניתנים לאספקה מיידית. על הלקוח ליצור קשר עם החברה על מנת לברר את זמינות המוצר, זמן אספקה וכל יתר תנאי המכירה.

האתר יכלול בעתיד, לפי החלטת החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, גם אפשרות למשתמשים שעברו תהליך הרשמה ואושרו על ידי ישראטויס לקבל באמצעות האתר כל מידע רלוונטי אחר הנוגע למוצרים הנמכרים על ידי ישראטויס וכן לבצע פעולות מסוימות בהרשאת ישראטויס וכמפורט באתר.

 1. בנוסף, האתר יאפשר למשתמשים מעת לעת וכפי שהחברה תמצא לנכון, לעשות בו שימושים נוספים, ובכלל זה לעיין ו/או להגיב ואו להעלות סוגי תוכן שונים כגון טקסט, מידע, נתונים, קישורים, תווים, סמלים, קבצי קול, וידאו, תמונות, סרטונים. מובהר כי הסרטונים יועלו לאתר U TUBEfacebook ודומיהם, וכי המשתמש מודע לכך ולכל ההשלכות שיש להעלאת סרטונים לאתרים הנ"ל מבחינת חשיפת הסרטונים באתרים הנ"ל, הכל לפי כללי אתרים אלו.

השימוש באתר וקבלת שירותים מישראטויס על ידי משתמש מורשה

 1. במידה והחברה תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר כניסה לאתר של משתמשים מורשים, יהיו אלו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש" או "ההסכם"). אנא קרא/י את תנאי השימוש בקפידה. בסיום הקריאה הנך מתבקש לסמן במקום המיועד לכך האם הנך מסכים לתנאים אלה.
 2. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 3. בהסכם זה, תהיה לכל אחד מהמונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידו:

"מידע" – כל מידע המוצג באתר על ידי ישראטויס, בין אם בנוגע למוצר ספציפי ובין בכלל, מידע טקסטואלי, תכנים, לוגו, עדכונים, מאמרים, תיעוד, תוכניות, שרטוטים, פרטים, עובדות, חומרים, מסמכים, נהלים, סקיצות, תוכנות, כיתוב, סימנים, סמלים וסמלילים, תווים, קבצים, טקסטים, מידע ויזואלי (לרבות תמונות וסרטונים), כתובות, קודי מחשב, קבצים וכיו"ב.

"משתמש" – כל אדם ו/או ישות אשר נכנס לאתר ו/או גולש בו וזאת בין אם הוא משתמש מורשה (כהגדרתו להלן) ובין אם הוא משתמש מזדמן.

שירותים למשתמש מורשה וסיסמאות

 1. ישראטויס, על פי שיקול דעתה הבלעדי תהא רשאית מעת לעת לאפשר למשתמשים שנרשמו והורשו לכך על ידה (להלן: "משתמש מורשה") לבצע פעולות ולקבל שירותים מסוימים באמצעות האתר, שטיבם והיקפם יקבעו מעת לעת על ידי ישראטויס, ואשר אינם ניתנים לכלל המשתמשים ו/או למשתמשים מזדמנים. שירותים אלה יינתנו אך ורק למשתמשים מורשים שאושרו על ידי ישראטויס לאחר שמסרו לישראטויס פרטים ו/או נתונים אישיים נכונים ומדויקים וקיבלו שם משתמש וסיסמא לשימושם האישי. במידה והנתונים שמסר המשתמש ימצאו תקינים, תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש סיסמה, אשר תשמש אותו בעת הכניסה לאתר ו/או בעת הכניסה לשירותים שבאתר.
 2. מובהר כי כל התנאים המפורטים בהסכם זה יחולו גם על משתמשים מורשים.
 3. המשתמש מתחייב כי הפרטים שהוא נתן ו/או ייתן לישראטויס לצורך רישומו כמשתמש מורשה הינם נכונים ומדויקים.
 4. על המשתמש המורשה מוטלת האחריות הבלעדית לשמור את הסיסמה שלו ואת דרכי הגישה לשירותים שבאתר בסודיות, על ידי נקיטה בסידורי אבטחה מתאימים, כדי למנוע שימוש וניצול לרעה של חשבון המשתמש.
 5.  ישראטויס תהא רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק להעניק שירותים מסוימים באתר (כולם או חלקם) בין אם למשתמשים המורשים ובין אם לאחרים ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, להוריד ו/או למחוק מהאתר פרסומים שונים ו/או לצמצם את היקף הפעולות שניתן לבצע ו/או לבטלן כליל, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.
 6.  משתמש מורשה המבקש לבטל את רישומו לשירות כלשהו הניתן באתר, רשאי לעשות כן רק באחת מהדרכים הבאות:
 7. בטלפון לשירות הלקוחות של ישראטויס שמספרו מופיע באתר.
 8. דרך יצירת הקשר באתר אינטרנט זה.
 9. רק אישורה של ישראטויס בכתב על ביטול הרישום יהווה ראיה לביטול הרישום.

השימוש באתר ובמידע

 1.  המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש ייעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות ישראטויס ו/או מי מטעמה והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בישראטויס ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר.
 2.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המשתמש כי הוא לא יגרום ו/או יתרום, בין בהתנהגות, בין במעשה ובין במחדל (במישרין ו/או בעקיפין) לנזק כלשהו לישראטויס ו/או לצדדים שלישיים וכי בעשותו שימוש באתר הוא לא יפר כל זכות של ישראטויס ו/או צד שלישי כאמור לרבות זכויות חוזיות, קנייניות (לרבות קניין רוחני), זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות אמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות וביצוע פרסומים אסורים על פי דין.
 3.  המשתמש מתחייב, שלא להעתיק את האתר ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות שימוש לרעה באתר זה ולא לנקוט בפעולות שיש בהן כדי לפגוע בישראטויס ו/או במשתמשים אחרים באמצעות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב המשתמש שלא לנקוט בפעולות הבאות: משלוח דואר זבל, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה, מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות משתמשים אחרים ו/או הטרדת משתמשים, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, העלאת תכנים ו/או קישורים כלשהם לתכנים אשר יש בהם כדי לפגוע ברגשות משתמשים אחרים ו/או יש בהם לגרום נזק, השתתפות ו/או הפניה לשיתוף קבצים אסור ו/או לאתר המפר זכויות של צדדים שלישיים, חבלה מכל סוג שהוא באתר, וכן כל ניסיון להעלות ו/או למסור מידע ו/או להציע שירותים שהמשתמשים ו/או ישראטויס אינם מעוניינים בהם.
 4. למרות האמור לעיל מוסכם כי המשתמש רשאי להוריד מהאתר חומר אשר מוגדר במפורש באתר כחומר הניתן להורדה ולשימוש המשתמש באתר.
 5.  המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים שעלולים לפגוע או לגרום נזק לישראטויס ו/או לצדדים שלישיים אחרים.
 6. הזכות לעשות שימוש במידע נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע כאמור עבור צדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע כלשהו המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, לרבות רשתות חברתיות, מבלי לקבל את הסכמתה של ישראטויס לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע שפורסם באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי ישראטויס, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב ואין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו.
 7.  המשתמש מתחייב לשמור בקפדנות על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.
 8. המשתמש מתחייב ליידע את ישראטויס באופן מיידי, על כל חשש לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין ו/או תנאי שימוש אלה הנובעים בקשר עם פעולות המשתמש.
 9.  המשתמש מצהיר בזאת ומאשר כי ידוע לו והוא מסכים לכך שישראטויס תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין כנגד משתמש שהפר את תנאי השימוש כאמור, לרבות העברת פרטיו לרשות השלטונית הרלבנטית ו/או לצדדים שלישיים אחרים כפי שישראטויס תמצא לנכון.

פרטי המשתמש

 1. למעט במקרה שבו משתמש מעוניין לקבל הרשאה לקבלת שירותים באתר כמשתמש מורשה, המשתמש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לישראטויס ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד.
 2.  הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של ישראטויס. המשתמש מסכים ומאשר וישראטויס מתחייבת כי היא תעשה בנתונים שיצטברו אצלה שימוש הוגן, סביר ובהתאם להוראות כל דין. בכפוף להוראות הדין, מסכים המשתמש כי בין היתר, ישראטויס תשתמש במידע שיצטבר אודותיו לצורך פרסום, שיווק וקידום מכירות, הפקת פעילויות ואירועים, מתן שירותי דיוור (על ידי ישראטויס ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים), אחסון, קיום מטרות סטטיסטיות ו/או לצורך עשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים וכן שימוש לצרכים מסחריים ואחרים.
 3.  המשתמש מסכים כי בכפוף לדין, ישראטויס תהיה רשאית להגביל או לחסום את המידע, כולו או חלקו בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תנאי השימוש או מכל סיבה סבירה אחרת. ישראטויס תהא רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.

אחריות וכללי זהירות

 1.  המידע והשירותים באתר מוצעים למשתמשים במצב כמות שהם (AS IS) והמשתמש מסכים ומאשר כי ישראטויס, ו/או לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה והפועלים מטעמה, לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר ו/או עקיף) שנגרם למשתמש ו/או צד שלישי בקשר עם השימוש שהמשתמש עשה, בין במישרין בין בעקיפין, במידע ו/או להסתמכות המשתמש עליו, בקשר עם המוצרים ו/או השירותים שניתנו לו על ידי ישראטויס באופן ספציפי בחשבון המשתמש המורשה שבאתר ("המידע שבאחריות") ו/או בכל צורה אחרת.
 2. מובהר למשתמש כי כל מוצר הנרכש מישראטויס בין אם ישירות מהחברה ובין אם על ידי מי מטעמה, מחייב מילוי קפדני אחר הוראות המדריך למשתמש ומילוי קפדני אחר הוראות הזהירות המצורפות אליו. המשתמש מוזהר כי חלק ממוצרי ישראטויס עלולים להיות מסוכנים באם לא יעשה בהם שימוש זהיר על פי ייעודם ועל פי הוראות השימוש, האזהרות המופיעות ע"ג המוצר ושלא בהתאם להמלצות לגבי גיל המשתמש. ישראטויס ו/או מי מטעמה פוטרים עצמם מכל אחריות לכל נזק שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש בלתי זהיר במוצר כלשהו ו/או תוך חריגה מהמדריך למשתמש והאזהרות הכלולות בו.
 3. המשתמש מסכים ומאשר כי למעט באשר למידע שבאחריות, לא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי ישראטויס ו/או מי מטעמה בגין כל נזק (ישיר ו/או עקיף) ובכלל, בקשר עם המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 4. מובהר כי ישראטויס ו/או ספקי מידע כלשהם מטעמה לרבות עובדיהם ו/או נציגיהם ו/או מי שפועל מטעמם, לא יהיו והם אינם אחראים בשום אופן להתאמת האתר, לרבות המידע לצרכי ו/או למטרות המשתמש.
 5. המשתמש מסכים כי לגבי כל עניין העולה בקשר עם השימוש באתר, באחריותו המלאה של המשתמש לערוך בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מתאים, במידת שהנסיבות מצריכות זאת, לרבות לגבי המידע שבאחריות. מוסכם בזאת, כי אין באמור בפרסומים כלשהם המפורסמים באתר כדי להוות ייעוץ ו/או מתן חוות דעת בעניין.
 6. ישראטויס נוקטת באמצעים סבירים המקובלים על מנת לאפשר שתאור המוצרים והמידע שבאתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחולו ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אל המשתמש, והמשתמש מצהיר בזאת כי הדבר ידוע לו והוא פוטר בזאת את ישראטויס ו/או את מי מטעמה ו/או את ספקי המידע מטעמה מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.
 7.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ישראטויס תנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת להבטיח כי מידע בנוגע למשתמש יישמר בסודיות והיא מתחייבת כי בכפוף להוראות הדין ו/או רשות מוסמכת ו/או הסכמת המשתמש, היא לא תמסור לצדדים שלישיים כלשהם מידע בנוגע למשתמשי האתר.
 8.  ישראטויס אינה מתחייבת כי האתר יהא זמין בכל עת וכי פעולת ו/או שלמות האתר לא יופרעו ו/או יתנהלו בלא הפסקות ו/או בלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים. ישראטויס לא תהיה אחראית להפרעות כאמור לעיל, והיא לא תהיה אחראית לאי התאמות למשתמש בטיב, אופי והיקף המידע (לרבות דרך העברתו), לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים באתר, מכל סיבה שהיא.
 9. ישראטויס לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.
 10.  מובהר עוד, כי ישראטויס לא תשא באחריות לתוכנם של אתרים המקושרים מהאתר, אם וככל שיהיו כאלה. בכלל זה ישראטויס לא תשא באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ"ל לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמו. ישראטויס לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על אתרים אלה
 11.  ישראטויס רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים מכל מין וסוג ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות פרסומות, באנרים, ומודעות ולרבות מודעות מסחריות של צדדים שלישיים. המשתמש משחרר בזאת ופוטר את ישראטויס מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים כלשהם המוצגים באתר ושאינם נעשים מטעמה של ישראטויס.
 12. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 10 לעיל ובכל מקום אחר בהסכם זה, המשתמש מסכים ומאשר, כי ישראטויס רשאית לפי שיקול דעתה למנוע ממשתמש את השימוש באתר, למנוע גישה לאתר (כולו או חלקו), לבטל רישום של משתמש מורשה, לעדכן, לשנות ו/או למחוק מעת לעת את המידע המופיע באתר (כולו או חלקו), לשנות מעת לעת את מבנה אתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של מוצרים המוצגים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם וזאת בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש או לקבל את הסכמתו לכך. המשתמש מסכים כי במקרה כזה, ישראטויס לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי.

קניין רוחני

 1. מובהר כי השם ישראטויס והלוגו המצורף אליו ו/או כי הסימן המסחרי של vהינם קניינה הבלעדי של החברה ו/או לפי העניין של חברת  cobble hill ו/או מי מטעמן וכי המשתמש מסכים כי כל זכויות הקניין באתר ובמידע שבו לרבות זכויות הקניין הרוחני, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, זכויות בתוכנה, בפטנטים, בהפצה ובהמצאות הינם ויהיו תמיד בבעלותה הבלעדית והמלאה של ישראטויס ו/או של חברת cobble hill ו/או של היצרנים האחרים ואין למשתמש כל זכות מכל סוג שהוא באתר ובמידע שבו.
 2. המשתמש מתחייב כי הוא לא יעתיק, יפיץ, יציג בפומבי, יתרגם ו/או ימסור לצד שלישי כלשהו כל חלק של האתר ו/או כל מוצר המוצג בו ו/או כל פלט של האתר ו/או כל מידע שבאתר מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת לכך של ישראטויס בכתב ומראש.
 3. המשתמש מתחייב שלא לבצע שינויים כלשהם באתר ו/או במידע, לרבות שינויי עריכה ונוסח והוא מתחייב שלא לפרסם את המידע (בין אם שונה ובין אם לא) ו/או חלק ממנו באינטרנט ו/או במדיה כלשהי אחרת, קיימת ו/או עתידית. המשתמש מתחייב עוד כי הוא לא יבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, בקשר למידע או חלק ממנו.
 4.  המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא לא יעתיק את האתר ו/או כל חלק ממנו ולא ינקוט בשום פעולה ולא ירשה לבצע כל פעולה שעלולה (במישרין ו/או בעקיפין) לחבל בתפעולו התקין והשוטף של האתר ו/או עלולה לגרום לשינוי המידע המוצג בו ו/או עלולה לגרום לנזקים לישראטויס ו/או למשתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים.

תכנים המפורסמים באתר ישראטויס על ידי המשתמשים

 1. המשתמש יהא רשאי להעלות קבצים מסוגים שונים לאתר לרבות סרטונים ומצהיר ומתחייב בזאת מראש וכתנאי לזכותו כאמור, כי הוא בעל הזכויות ו/או זכאי לעשות שימוש בקבצים אשר יועלו על ידו לרבות בסרטונים השונים שיועלו על ידו כאמור וכי ישראטויס תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת להוריד כל קובץ שהועלה מכל סיבה שהיא לרבות באם המדובר בפעולה אשר הינה בניגוד לתנאי תקנון זה כמפורט להלן.
 2. מובהר במפורש כי ישראטויס רשאית להעלות את הסרטונים לכל אתר או פלטפורמה דיגיטלית שתיבחר ובמיוחד כי ישראטויס תעלה את הסרטונים בין היתר לאתר  U TUBEFACEBOOK או דומיהם, עם כל ההשלכות שיש לכך מבחינת חשיפת הסרטים לציבור משתמשי האינטרנט, הכל על פי מדיניות אתר זה. המשתמש מצהיר בזאת ביחס לכל המופיע בסרטונים כאמור כי נתן מראש את הסכמתו להעלאת הסרטון וכי הוא מוותר מראש בויתור בלתי חוזר על כל טענה בהקשר לכך ו/או לנזקים כלשהם העלולים להיגרם לו או למי מטעמו בהקשר לכך.

מובהר בזאת כתנאי עיקרי ויסודי לזכותו של המשתמש להעלות חומר לאתר החברה כי המשתמש מסכים בזאת כי הוא ו/או מי מטעמו יהיו מנועים מלפרסם באתר תכנים לא ראויים (הודעות, תמונות,סרטים, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) לרבות את התכנים הבאים:
תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של כל דין; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות למשתמש; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב או נוזקה מכל סוג שהוא.
ישראטויס רשאית לסרב על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת לנמק החלטתה, לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים אלו בכל עת.

מובהר כי התכנים שימסרו על ידי המשתמש לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות עלול המשתמש לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תשא כלפי המשתמש ו/או כלפי מי מטעמו באחריות לתגובות אלו, או לכל הוצאה שתגרם למשתמש ו/או לרכושו בעקבות התגובות הנ"ל.

ישראטויס לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שיגרמו למשתמשים ו/או לרכושם ו/ או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

המשתמש מסכים בזאת מראש כי במשלוח תכנים לפרסום "בישראטויס", הינו מקנה "לישראטויס" רישיון חינם בלתי חוזר ושאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה .במיוחד מסכים בזאת המשתמש כי הוא לא יהא זכאי, בשום שלב, לתשלום כלשהוא בגין תכנים כלשהם שימסור לפרסום ב"ישראטויס".

על המשתמש לדעת, כי כל מידע שימסור לפרסום בישראטויס יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, על המשתמש לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה בהעלאת חומר כלשהו לאתר לרבות במסירת פרטים אישיים.

דואר אלקטרוני (דוא"ל) ופרטיות

 1. פרטי הכניסה לכתובת הדוא"ל של המשתמש ופרטים נוספים אודות המשתמש כפופים לכללי הגנת הפרטיות בחוק וכן הכללים הנהוגים ע"י ישראטויס. החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר החברה. במקרה זה רשאית ישראטויס למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם לצו שיפוטי.

על אף האמור לעיל, על המשתמש לדעת כי חלק מהשירותים באתרי ישראטויס טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה נידרש המשתמש למסור מידע אישי, כדוגמת שם ודרכי ההתקשרות עמו. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל המשתמש להירשם לשירותים טעוני הרישום.

הנתונים שימסור המשתמש בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של ישראטויס. לפי חוק, המשתמש אינו מחויב למסור את המידע, אולם בלי למסרו לא יוכל המשתמש להשתמש בשירותים אלה.

עם רשום המשתמש במאגר המידע של ישראטויס, תהא ישראטויס רשאית לשלוח למשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיהוכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידעשתקבל ישראטויס לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדוארהאלקטרוני המשמשת את המשתמש . באם אין ברצון המשתמש להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, המשתמש יוכל , בכלעת, לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לישראטויס.

יובהר, כי ישראטויס אינה מתחייבת כי שירותי הדוא"ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדוא"ל שלך, וכן כי ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבה, לרבות רשימות תפוצה. משכך, ישראטויס לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – לרבות עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו ו/או לצדדים שלישיים עקב כך. ישראטויס ממליצה לגבות את תיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש באמצעים נוספים, שאינם קשורים לרשת האינטרנט.

שיפוי

 1.  המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לכל הפרה של תנאי השימוש והוא מתחייב בזאת לשפות את ישראטויס בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בקשר עם הפרת תנאי שימוש אלה.

הפסקת פעילות האתר

 1. ישראטויס רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך.

שונות

 1. ישראטויס תהא רשאית לשנות, מעת לעת את תנאי השימוש באתר וזאת ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש. כל שינוי בתנאי השימוש יחייב את המשתמשים במועד פרסומם של תנאי השימוש המתוקנים באתר.
 2. המשתמש מסכים כי בכל סכסוך נשוא הסכם זה לא תהיה תחולה בשום אופן לדין זר כלשהו ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים כלשהם וכי הדין החל על הסכם זה יהיה הדין הישראלי בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל מחלוקת שתתגלע בקשר עם האתר, המידע ו/או השימוש בהם יהיה בית המשפט המוסמך מבחינה עניינית במחוז מרכז בלבד.
 3. מובהר ומוסכם כי ישראטויס תהא רשאית להמחות, להעביר ו/או להסב את כל הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות מהסכם זה, באופן מלא או חלקי ובכל צורה שהיא לצד ג' כלשהו, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש.

 

 

נספח א' לתקנון – רכישה בחנות וירטואלית של ישראטויס

 1.  האתר משמש בין היתר כחנות וירטואלית המופעלת על ידי ישראטויס בע"מ (להלן: "ישראטויס ").
 2. אתר ישראטויס מציע לגולשים מוצרים של חברת ישראטויס הנמכרים גם בחנויות הצעצועים והמשחקים וברשתות שונות ברחבי הארץ, ומוצרי חברת cobble hill, אשר ישראטויס הינה היבואנית והמשווקת הבלעדית בישראל של מוצריה.
 3. כל המוצרים הנמכרים באתר ישראטויס, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט –בהתאם לבקשת המשתמש – מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.
 4. אתר ישראטויס מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. ככל שמבצע נוקב בתקופת תוקפו, ההצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי המבצע עומדת למשתמש במהלך התקופה הנקובה בלבד. אין כפל מבצעים אלא אם צוין אחרת.
 5. כל המבצע פעולת רכישה באתר ישראטויס , מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר ישראטויס, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד ישראטויס ו/או מי מטעמה ו /או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות ישראטויס /או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
 6. לבירורים ניתן לפנות לישראטויס בטלפון 03-9368033 או באמצעות האתר בכל שאלה באשר לתהליך הרכישה והאספקה, המוצרים ו/או תנאי המכירה.
 7. כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ישראטויס /או כל גוף משפטי,המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן: "הגולש"/"המשתמש"/ "הרוכש").
 8. פעולת רכישה של מוצרים באתר ישראטויס נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת בישראל, אף על פי כן ניתן יהיה להעביר בהעברה בנקאית לחשבון ישראטויס (בהזמנה טלפונית), במקרה כזה ההזמנה תהיה בתוקף רק לאחר קבלת התשלום בפועל.
 9. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי ישראטויס הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
 10. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי הדואר האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה, במידה והעסקה בוצעה באמצעות הטלפון ולקונה אין כתובת דואר אלקטרוני נציג השירות של ישראטויס יוכל לבקש כל פרט אחר הנחוץ להשלמת העסקה למשלוח החשבונית ולטיפול בהזמנה.
 11. ישראטויס תהא רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

המוצרים המוצעים לרכישה באתר ישראטויס.

 1. ישראטויס מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. ישראטויס מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לישראטויס שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
 3. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי. היה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהיה ישראטויס מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שישראטויס תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) לישראטויס /או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.
 4. כל מוצר המוצע לרכישה באתר ישראטויס (ככל שלא חלים עליו התנאים הכלליים לרכישה באתר) ילווה בנתונים הבאים לפחות:

א.   מחיר המוצר, אופן ביצוע הרכישה ותנאי התשלום האפשריים.

ב.   מחיר המשלוח.

ג.    דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

ד.   התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הינה למשך תקופת הופעתה באתר ישראטויס ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 1. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר ישראטויס ללא הגבלה,אלא אם צויין אחרת באתר.
 2. בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו,לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. ישראטויס ו/או מי מטעמה ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.
 3. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.
 4. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של ישראטויס בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי ישראטויס תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
 5. מערכת המחשב של ישראטויס מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר ישראטויס, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

ביטול עסקת הרכישה

רכישה באתר:

 1. ביטול עסקה של רכישת מוצרים באמצעות האתר, יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן כמפורט להלן:

על ידי הודעה בכתב למשרדי ישראטויס בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג' (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לפי המאוחר.

 1. לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.
 2. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן.יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר ישראטויס או במסמך שנמסר לרוכש. בהתאם להוראות החוק רשאית ישראטויס לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה' לחוק. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית ישראטויס לתבוע את נזקיה מן הרוכש.
 3. ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.
 4. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי. במקרים מסוימים ביצוע העסקה יבוצע במועד אחר ע"י
  העברת מספר כרטיס האשראי טלפונית לישראטויס.

מובהר כי האמור לעיל הינו בכפוף לכל דין כפי שישתנה מעת לעת ויחייב את ישראטויס ככל שיחייב.

 1. ברכישת מוצר בתשלומים מעבר לתשלומים הפטורים מריבית והצמדה, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית ( ריבית זו משתנה מעת לעת ). על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.אחריות ושירות.
 2. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר ישראטויס הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם
  כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.
 3. ישראטויס תעניק שירות לכל המוצרים שנקנו באתר ישראטויס. הבאתו של המוצר לחנות ישראטויס תעשה ע"י הלקוח או מי מטעמו ועל חשבון הלקוח.
 4. ישראטויס שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר ישראטויס
 5. כל המחירים המוצגים באתר ישראטויס בע"מ כוללים מע"מ. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי הובלה או משלוח.
 6. תמונות המוצרים המוצגות באתר ישראטויס הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
 7. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת ישראטויס יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר ישראטויס , ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסיקה אשר שיעורם עולה על 10%, רשאית ישראטויס להודיע על ביטול עסקת הרכישה.
 8. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה ישראטויס רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.
 9. במידה שיתברר לישראטויס כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו יוכל הרוכש לאסוף את המוצר מחנות המפעל.
 10. בוטלה העסקה על פי הסעיפים שלעיל, תשיב ישראטויס לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
 11. מחיר המוצר המפורט לעיל אינו כולל את עלות המשלוח. במידה והלקוח אינו מעוניין במשלוח המוצר אליו, יציין זאת מפורשות בטופס ההזמנה ויתואם עימו מועד בו יוכל להגיע לקחת המוצר שרכש בעצמו ללא חיוב בדמי משלוח.
 12. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך במחוז מרכז סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
 13. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה או מוצר שנשלחה בדואר לבקשת הלקוח, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

 

 

מדיניות משלוחים והחזרות

 

מדיניות משלוחים והחזרות

שיטות משלוח

 • סוגי משלוחים:
 • איסוף עצמי ממחסני החברה בימים א’-ה’ בין השעות 8:00-15:00 – ובתיאום מראש
 • איסוף ממספר נקודות חלוקה ברחבי הארץ אספקה עד 10 ימי עסקים – בעלות של 20 שקלים
 • משלוח עם שליח עד הבית אספקה עד 10 ימי עסקים – בעלות של 40 שקלים. 

הערות ותוספות

ייתכנו עיכובים בהגעת השליח במידה ומדובר ביישובים מרוחקים, קטנים, קיבוצים, מושבים, יישובים קהילתיים קטנים, אזור רמת הגולן , אילת, יישובי הערבה ויישובים מעבר לקו הירוק. ביישובים אלה אין באפשרותנו להתחייב להגעת השליח עד 10 ימי עסקים.

* *במקרה של שינוי בכתובת האספקה (לאחר קליטת ההזמנה באתר) ייתכנו עיכובים בהגעת המשלוח.

*בשירות משלוח לנקודת חלוקה ישנה הגבלה על גודל ומשקל החבילה ולכן במידה והזמנתכם מכילה מוצר גדול או צירוף של מספר מוצרים שמגיעים לגודל מסוים ייתכן ושירות זה לא יהיה זמין לבחירתכם. במקרה כזה, יוכל הלקוח לבחור בין איסוף המוצר ממחסני החברה ללא תשלום או משלוח לבית הלקוח בתשלום ההפרש שבין עלות משלוח לנקודת חלוקה ומשלוח לבית הלקוח (20 שקלים)

*במידה ולקוח לא אסף את החבילה וכתוצאה מכך נשלחה חזרה לחברת ישראטויס, עלויות ההחזרה יהיו על הלקוח.

משלוח עם שליח עד הבית

השליח ייצור עמך קשר טלפוני על מנת לתאם את הגעתו, לכן מומלץ להיות זמינים לאחר ההזמנה באתר. שעות המשלוחים הן 20:00 – 8:00, על כן כדאי לבחור כתובת נוחה לקבלת המשלוח בשעות אלה (למשל, כתובת מקום העבודה שלך). במידה וחברת השליחויות אינה מגיעה ליישוב שציינת בכתובתך, ניידע אותך בעניין ונשלח את ההזמנה באמצעות דואר רשום  או בתיאום לכתובת אחרת.

 מדניות החזרות וביטול עסקה

הנחיות להחזרת מוצר

 • ביטול עסקה והחזרת מוצרים תעשה עפ"י החוק להגנת הצרכן.
 • ניתן להחזיר את המוצר שרכשתם עד 14 ימי עסקים מרגע קבלתו כאשר המוצר ארוז באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש. במקרים של ביטול עסקה שלא בעקבות פגם חברת ישראטויס שומרת לעצמה את הזכות לנכות מסכום הזיכוי 5% מסכום העסקה או 100 שח (הנמוך מבינהם). החזרת המוצר תעשה על ידי הלקוח באמצעות מסירתו למחסנינו שבכתובת רחוב הענבר 17 א.ת. ברקן, או באמצעות משלוח בדואר רשום או חברת שליחויות (ניתן להעזר בנו לצורך שימוש בחברת שליחויות) כאשר הלקוח יישא בעלויות המשלוח.
 • ההחזר הכספי / הזיכוי על המוצר יתקבל רק לאחר הגעת המוצר לידי חברת ישראטויס שתאשר את תקינותו.
 • במקרים של קבלת מוצר פגום/שגוי החלפת המוצר תהיה באחריות החברה ועל חשבונה. במידה והוחזר מוצר בטענה של מוצר פגום / שגוי, ולאחר בדיקת החברה נמצא כי המוצר תקין / מוצר נכון, יישא הלקוח בעלויות המשלוח.

חשוב לדעת!

 • ההחזר הכספי יעובד תוך מקסימום 14 יום ממועד החזרת הפריט, אך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה. הוא יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד). אין צורך לפנות לחברת האשראי על מנת לבטל את העסקה – אנחנו כבר נטפל בזה בשבילכם.
 • לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט (כרטיסי חיוב מידי), ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.

 לפרטים נוספים שירות הלקוחות ישמח לסייע: בטלפון 03-9368033

×
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן